مدرس دوره های :

برنامه نویسی زبان سی

طراحی مکانیک با نرم افزار کرل درا

برنامه نویسی اسکرچ

برنامه نویسی برد های آردوینو